Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.queremosgalego.gal a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de PLATAFORMA QUEREMOS GALEGO con domicilio social en  Avd. Lugo, 2A, Entresollado A , 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a queremosgalego@queremosgalego.gal; sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Tomo , da sección , Folio , Folla , inscripción primeira, provista de CIF ESG15154610.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso a e/ou uso do sitio web de https://www.queremosgalego.gal, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DO SITIO WEB, OS SEUS SERVIZOS E CONTIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de “calquera hiperenlace” entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.
ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela

USO DE COOKIES

O sitio web ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/os USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos de cada USUARIO son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.
De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamiento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a queremosgalego@queremosgalego.gal;

 

Política de privacidade

  1. QUEN INFORMA

ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA, con CIF: ESG15154610 é o responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

  1. ONDE INFORMA

ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA, a través da páxina web www.queremosgalego.gal no apartado correspondente á política de privacidade. Más información en “Aviso Legal”.

  1. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

  1. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

  1. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Si non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

  1. RESPONSABLES D0 TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Ud. nos facilira de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA o responsable de devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado,  roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

  1. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

  1. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

  1. DEREITOS DOS INTERESADOS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a ASOCIACION A MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA en Avd. Lugo, 2A, Entresollado A, , 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a  queremosgalego@queremosgalego.gal.

  1. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO FINALIDADE  DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión laboral Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL. Relación contractual
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimiento das obrigas fiscais e contables Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Prevención de riscos laborais Cumprimiento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual

Obrigación legal para o/a responsable

Organización de eventos e actividades Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividad de la asociación. Control de asistencia e participantes. Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade de la entidade Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de asociados/as Xestións necesarias cos asociados/as da organización: alta como asociado/a, cobro de cuotas, envíos informativos…e outras xestiones aprobadas nos estatutos da organización Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión multimedia Tratamento de imáxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividades Consentimento expreso do interesado/a
Comercio electrónico Elaboración e xestión de pedidos e compras realizados a través de plataformas web. Relación contractual

Relación comercial

Xestión de proveedores Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagos a proveedores Relación contractual
Estadísticas para investigación Análise estadístico e investigación Interese público ou exercicio de poderes públicos

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de reclamacións e consultas Xestión de consultas de clientes, potenciais clientes/as, usuarios/as e oiutros interesados/a, sobre os servizos da empresa ou a xestión de reclamacións sobre facturación, entrega do servizo ou outras motivacións Consentimento expreso do interesado/a
Xestión de socios/as Mantemento da relación cos socios/as, xestión de contactos, cobro de cuotas, envío de publicidade de terceiros e outras actividades afíns. Relación contractual
Xestión de donantes económicos Xestión dos datos de interesados/as en realizar una aportación á entidade e o control correspondente para a súa dedución ante a Axencia Tributaria Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de voluntarios/as Coordinación das tarefas e actividades asignadas para a prestación dos servizos obxeto da actividade da entidade Relación contractual

 

 

Cookies

A web queremosgalego.gal utiliza cookies para facilitar a relación de as/os visitantes cos nosos contidos e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarte detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

Chámaselles a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a desta web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder ós nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu ordenador, pero si que permite ao noso sistema identificarte como un/a usuaria/o (anónima/o) determinada/o que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica como por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar Cookies

Si non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 xeitos diferentes:

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu ordenador. En concreto, a/o usuaria/o pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

Podes encontrar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas diríxete o webmaster do dominio creador da cookie.

A continuación informámoste detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio queremosgalego.gal. En función da túa navegación poderán instalarse todas o só algunhas delas.

Dominio Nome da cookie Descrición  
queremosgalego.gal _ga Google Analytics é unha ferramenta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que as/os propietarias/os de sitios web coñezan como interactúan as/os usuarias/os co seu sitio web. Asemade, habilita cookies para recopilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarias/os individuais.  
google.com Nid, identificador de canle Recopila de forma anónima os hábitos de uso do sitio das/os visitantas/es e as páxinas que viron.  
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recopila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias  
twitter.com _utma, utmb, utmc, utmz, guestid, remember_checked, remember_checked_on, secure_sesion, twll Permite compartir contidos da web en Twitter  
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contidos da web en Facebook  

Ao navegar e continuar na nosa web indícasnos que estás consentindo o uso das cookies antes enunciadas e nas condicións contidas na presente Política de Cookies.